"Eco-trendsetter" Campaign


"Eco-trendsetter" Campaign (Promotion of Environmental Protection for the Foreign Domestic Helpers Community in Hong Kong)

The "Eco-trendsetter" Campaign is launched by the Environmental Campaign Committee (ECC) under the Environmental Protection Department of the HKSAR Government, together with YMCA of Hong Kong, to promote environmental protection for the foreign domestic helpers community in Hong Kong with an aim to enhancing environmental awareness and encouraging green practices among the foreign domestic helpers.

The Campaign begins with i) the launch of promotional short videos; followed by (ii) an online prize quiz, and last (iii) the "Go Green Go Healthy at Home" Short Video Competition.

(i) Promotional Videos

EnglishBahasa Indonesia Subtitle

The 5 promotional videos with green household tips, starring Ms. Crisel Consunji, the leading actress of the award-winning film "Still Human", cover various topics including waste reduction, plastic-free, reduction of food waste, use of eco-friendly or upcycled products, and clean recycling.

(ii) Online Prize Quiz (Date: 30 Jul to 31 Aug 2021)

Watch the videos and take part in the online prize quiz to win an exclusive Big Waster (our environmental protection icon) handkerchief!


(iii) "Go Green Go Healthy at Home" Short Video Competition (Date: 30 Jul to 12 Sept 2021)

The "Go Green Go Healthy at Home" Short Video Competition invites all foreign domestic helpers in Hong Kong to produce short videos (not longer than 2 minutes) and share their smart green tips to inspire others.

Kampanye "Eco-trendsetter"(Promosi Perlindungan Lingkungan untuk Komunitas Asisten Rumah Tangga Asing di Hong Kong)

Kampanye "Eco-trendsetter" diluncurkan oleh Komite Kampanye Lingkungan atau Environmental Campaign Committee (ECC), di bawah Departemen Perlindungan Lingkungan Pemerintah HKSAR, bersama dengan YMCA Hong Kong, untuk mempromosikan perlindungan lingkungan bagi komunitas asisten rumah tangga asing di Hong Kong dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong praktik hidup hijau di antara para asisten rumah tangga asing.

Kampanye dimulai dengan (i) peluncuran video pendek promosi; dilanjutkan dengan (ii) kuis hadiah online, dan terakhir (iii) Kompetisi Video Pendek "Ciptakan Lingkungan Hijau, Sehat di Rumah".

(i) Video Promosi

EnglishBahasa Indonesia Subtitle

5 video promosi dengan tips rumah tangga hijau, yang dibintangi oleh Sdri. Crisel Consunji, aktris utama dari film pemenang penghargaan "Still Human", yang mencakup berbagai topik termasuk pengurangan sampah, bebas plastik, pengurangan sampah makanan, penggunaan ramah lingkungan atau produk daur ulang (upcycle), dan pendaurulangan (recycling) bersih.

(ii) Kuis Hadiah Online (Tanggal: 30 Jul s.d. 31 Agu 2021)

Tonton videonya dan ambil bagian dalam kuis hadiah online ini untuk memenangkan saputangan eksklusif Big Waster (ikon perlindungan lingkungan kami)!


(iii) Kompetisi Video Pendek “Ciptakan Lingkungan Hijau, Sehat di Rumah” (Tanggal: 30 Jul s.d. 12 Sep 2021)

Kompetisi Video Pendek “Ciptakan Lingkungan Hijau, Sehat di Rumah” mengundang semua asisten rumah tangga asing di Hong Kong untuk memproduksi video pendek (tidak lebih dari 2 menit) dan berbagi tips hijau pintar mereka untuk menginspirasi orang lain.

Kampanya ng "Eco-trendsetter"(Pagtataguyod sa Proteksyon na Pangkapaligirang para sa Komunidad ng Dayuhang Pantahanang Mga Kasambahay sa Hong Kong)

Ang Kampanya ng "Eco-trendsetter" ay inilunsad ng Komite sa Kampanya ng Pangkapaligiran (Environmental Campaign Committee, ECC) sa ilalim ng Kagawaran ng Proteksyon sa Pangkapaligiran (Environmental Protection Department) sa Pamahalaan ng HKSAR, kasama ang YMCA ng Hong Kong, upang itataguyod ang proteksyon na pangkapaligiran para sa komunidad ng dayuhang pantahanang mga kasambahay sa Hong Kong na may layunin na pabutihin ang kamalayan ng pangkapaligiran at hikayatin ang mga kasanayan ng luntian sa dayuhang pantahanang mga kasambahay.

Ang Kampanya ay magsisimula ng (i) paglunsad ng maikling mga video na pagtataguyod; susundan ng (ii) isang online na papremyong pagsusulit, at ang pinakahuli (iii) ang “Go Green Go Healthy at Home” Paligsahan ng Maikling Video.

(i) Mga Video na Pagtataguyod

InglesBahasa Indonesia

Ang 5 video na pagtataguyod na may mga tip para sa luntiang sambahayan, na binibidahan ni Bb. Crisel Consunji, ang nangungunang aktres ng nananalong gawad sa pelikula na "Still Human", ay sumasaklaw ng iba't ibang mga paksa kabilang ang pagbabawas ng basura, walang-plastik, pagbabawas sa basura na pagkain, paggamit ng eco-friendly o magagamit-muli na mga produkto, at malinis na pag-recycle.

(ii) Online na Papremyong Pagsusulit (Petsa: 30 Hul hanggang 31 Ago 2021)

Panoorin ang mga video at sumali sa online na papremyong pagsusulit upang mananalo ng eksklusibong Big Waster (ang aming icon sa proteksyon na pangkapaligiran) na panyo!


(iii) "Go Green Go Healthy at Home" Paligsahan ng Maikling Video (Petsa: 30 Hul hanggang 12 Set 2021)

Ang “Go Green Go Healthy at Home” Paligsahan ng Maikling Video ay nag-aanyaya sa lahat ng dayuhang pantahanang mga kasambahay sa Hong Kong na maglikha ng maikling video (hindi lalampas ang haba sa 2 minuto) at ibahagi ang kanilang makisig na luntiang mga tip upang magkaroon ng inspirasyon sa iba.


Enquiry: (TEL): 2519 9173 (Email): ecc@eeb.gov.hk